Connect with us

ข่าวอื่นๆ

ตรวจสอบสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกร สถานะรับเงินแล้ว

จากมาตรการเยียวยาเกษตรกร ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทยอยโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท รวม 3 เดือน (ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค.63) ให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.63 โดยเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์นั้นจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการ “ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน”

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ ได้ตอบคำถามในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

1. เกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยานี้แล้ว ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยอื่นๆ อีกหรือไม่ เช่น ชดเชยภัยแล้ง ชดเชยรายได้ ตอบ เกษตรกรยังได้รับสิทธิ์เงินชดเชยอื่นได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเช่นเดิม

2. สำหรับครัวเรือนเกษตรกรมีสมาชิก 5 คน พ่อขึ้นทะเบียนเกษตรกร ลูกมีอาชีพเสริมเป็นหมอนวดรับเงินโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว หัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเกษตรกรจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ ตอบ ได้รับสิทธิ์ เนื่องจากโครงการฯ จะให้สิทธิ์เยียวยาแก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่กำหนดไว้

3. กรณีพ่อขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมเกษตร(ด้านพืช) และลูกชายเลี้ยงโค 5 ตัว ไปขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ จะได้สิทธิ์เยียวยาหรือไม่ ตอบ กรณีนี้ ทั้งพ่อ และลูกชายจะได้สิทธิ์เยียวยา ทั้งนี้ทั้งสองต้องไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกัน และไม่เป็นผู้ได้รับบำนาญ ไม่เป็นผู้ได้สิทธิ์ประกันสังคม

4. ลูกหลานเกษตรกรที่ถูกปฏิเสธจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน ซึ่งลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกร จะมีสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรนี้หรือไม่ ตอบ ได้ หากลูกหลานเกษตรกรผู้นั้นได้ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนตามโครงการของกระทรวงเกษตร

error: Content is protected !!