Connect with us

ข่าวดารา

เผยค่าเทอม โรงเรียนน้องข้าวหอมทายาทหมื่นล้าน

ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอสำหรับ โรงเรียนสาธิตพัฒนา โรงเรียนที่ได้รับความไว้วางใจจากคุณพ่อคุณแม่หลายๆ คน รวมไปถึง

คุณแม่ ตั๊ก บงกช ที่ส่ง น้องข้าวหอม ทายาทหมื่นล้าน เพราะว่าลูกชายสุดน่ารักเข้าไปศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้

เเน่นอนว่าวันนี้ทางทีมงาน จะขอนำเสนอค่าเทอมและเป้าหมายของ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ให้ได้ศึกษากันว่า

โรงเรียนแห่งนี้เหมาะกับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังหาโรงเรียนดีๆ สักแห่งให้ลูกของตัวเองได้เรียน

โรงเรียนสาธิตพัฒนา เป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นแนวหน้าของประเทศ

ในด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์โลกที่มีหัวใจประชาธิปไตย

กล้าแสดงออก มีทักษะชีวิต คิดเชิงบวก สามารถสื่อสารได้ในระดับนานาชาติ เป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลกที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา / ภาคเรียน
เตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 ค่าธรรมเนียม 50,000 บาท

ประถมศึกษาปีที่ 1 ค่าธรรมเนียม 62,500 บาท
ประถมศึกษาปีที่ 2 ค่าธรรมเนียม 67,500 บาท

ประถมศึกษาปีที่ 3 ค่าธรรมเนียม 72,500 บาท
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ค่าธรรมเนียม 75,000 บาท

มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ค่าธรรมเนียม 80,000 บาท

ระดับประถมศึกษา

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 จะเรียนอย่างสนุกสนาน (FUN) และมีความสุขในการเรียนรู้ โดยสัมผัสความสนุกสนาน

และความสุขจากตลาดนัดวิชาการ ซึ่งโรงเรียนได้จัดให้มีขึ้นภาคเรียนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 15-25 ชั่วโมง รวม 30-50 ชั่วโมง/ปี หรือร้อยละ 3-5 ของเวลาเรียนทั้งหมด

นักเรียนได้เรียนในวิชาที่เป็นทักษะชีวิตที่ควรเรียนรู้ โดยการเรียนตามโปรแกรมและเลือกเรียนที่ตนเองสนใจจำนวน 1 โปรแกรม

จากโปรแกรมที่ครูเตรียมไว้ให้ในแต่ละระดับชั้น ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 มีโอกาสได้ค้นพบและเจาะลึก (FOCUS) ศักยภาพที่ตนเองมีได้มากขึ้น

โดยโรงเรียนจัดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นทางด้านทักษะ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี นาฏศิลป์และทัศนศิลป์) และกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นวิชาบังคับเลือก

นักเรียนจะได้เลือกเรียนตั้งแต่เปิดเรียนภาคแรกของปีการศึกษา และเปิดโอกาสให้มีการเรียนร่วมกันในรายวิชาบังคับเลือกระหว่างนักเรียนทั้ง 2 ระดับ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมและให้โอกาสในในการเติมเต็ม (FULFILLMENT)

เพื่อต่อยอดความสามารถตามศักยภาพของแต่ละคน ด้วยการเลือกเรียนในรายวิชาพื้นฐานที่ทุกคนต้องเรียน

แต่สามารถเลือกเรียนรายวิชาบังคับเลือก ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา และกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้ รวม 190-228 ชั่วโมง/ปี และเลือกเรียนในรายวิชาเลือกเสรี

ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งด้านวิชาการและทักษะ รวม 75 ชั่วโมง/ปี

นักเรียนรู้จักคิด รู้จักตัดสินใจ รู้จักเลือกสรรสิ่งที่ดีๆมีคุณค่า มีประโยชน์ต่อตัวเอง

และมีภูมิคุ้มกันที่จะปกป้องตนเองจากสิ่งต่างๆได้ โดยเฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จะได้รับการส่งเสริมเติมเต็ม

เพื่อพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล อันจะส่งผลต่อการรู้จักคิดและตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาวิชาชีพของคณะต่างๆ

ในมหาวิทยาลัยได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และศักยภาพของตนเอง (FRUITION)

ระดับมัธยมศึกษา

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัด และความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณคิดสร้างสรรค์

และคิดแก้ปัญหามีทักษะ ในการดำเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย

error: Content is protected !!