Connect with us

ข่าวดารา

ข้อห้ามขอพรพระ

10 ข้ อห้ามขอพร ตอนไหว้พระ ที่หล า ยคนไม่รู้ เมื่อเราไปทำบุญที่วัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เราก็ต่างมักจะพรกัน ไม่ว่าจะขอเรื่องครอบครัว การงาน การเงิน เพื่อให้ทุกสิ่งอย่ างที่ต้องการให้ดีขึ้น แต่รู้หรือไม่ว่าในการขอพรนั้นควรขอแบบไหน แล้วสิ่งไหนบ้างที่ห้ามขอ วันนี้เราเลยมีเกล็ดความรู้เกี่ยวกับการขอพรตอนไหว้พระมาฝากกัน จะเป็นอย่ างไรนั้นเราไปดูกันเลย

1. ไม่ขอให้ตนเองได้ผลประโยชน์เพียงฝ่ายเดียว คนเราเกิดมาต ามบุญทำก ร ร มแต่ง หากทุกคนขออย่ างนี้ แล้วพระก็ให้ มิใช่ว่าพระก็เลือ กที่รักมักที่ชังหรอ กหรือ เบื้องบนทรงยุติธรรม ขอเพียงลงแรงลงใจทำ ผลเป็นอย่ างไรจงน้อมยอมรับ

2. ไม่ขอให้การงานราบรื่น เป็นไปไม่ได้ ความคิดของคนเราไม่เหมือนกัน มากคนก็มากความ เราคิดอย่ าง คนอื่นคิดอย่ าง หากเป็นผู้ปฏิบัติธรรม ยิ่งจะต้องเข้าใจว่า ไม่เจอปัญหา ปัญญาไม่บังเกิด

3. ไม่ขอให้ไร้มารผจญ ผู้บำเพ็ญปฏิบัติ หากปราศจากมารทดสอบแล้ว จะสำเร็จพุทธะได้อย่ างไร ดังคำกล่าวที่ว่า มารไม่มี บารมีไม่เกิด เจอมารผจญครั้งหนึ่ง ก็เป็นการสร้างบารมีขั้นหนึ่ง

4. ไม่ขอให้ไร้โ ร คภั ย ไม่มีทางเป็นไปได้ กายสังขารประกอบด้วยธาตุสี่ ดิน น้ำ ลม ไฟ อีกทั้งห นี้บาปเวรก ร ร ม จะให้ไร้โ ร คภั ยเป็นไปไม่ได้ หากอาบน้ำมนต์ และสะเดาะเคราะห์ ช่วยให้ห า ยจากโ ร คภั ย แล้วใยโรงพย าบาลจึงเกิดขึ้นเป็นดอ กเห็ด

5. ไม่ขอให้ใจสงบ ใจอยู่กับเรา จะขอพระให้สงบได้อย่ างไร อย ากให้ใจสงบ ต้องรู้ปล่อยวางด้วยตนเอง

6. ไม่ขอให้ทุกสิ่งสมหวังดั่งใจ คนบำเพ็ญ หากทำการใดก็ราบรื่นสมหวังดั่งใจ จะกล า ยเป็นอุปสรรคของการบำเพ็ญ สมหวังหรือผิ ดหวัง ทุกสิ่งอย่ างมีเหตุต้นผลต าม

     

7. ไม่ขอให้เจอแต่ความยุติธรรม พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า กัมมุนา วัตตติ โลโก สั ต ว์โลกทั้งหล า ยต้องเป็นไปต ามก ร ร ม ถูกคนอื่นเอาเปรียบ ถูกคนอื่นใส่ร้ า ย ถูกคนอื่นรังแก ก็เพราะเราเคยทำกับเขาไว้ในอ ดีตชาติ ชาตินี้จึงต้องชดใช้คืนให้เขา เจอความอยุติธรรมครั้งหนึ่ง ก็ชำระกันไปครั้งหนึ่ง เมื่อเผชิญกับความอยุติธรรม อย่ าได้ปรักปรำโ ท ษกล่าว หรือแช่งชักหักกระดูกฝ่ายตรงข้าม มิเช่นนั้น ก็จะผูกกันต่อไป ให้อโหสิก ร ร มต่อ กัน ก ร ร มส่วนนี้ย่อมคล า ยได้เอง

8. ไม่ขอให้ใครทดแทนคุณ ทำบุญแล้วหวังผลเป็นทางแห่งมิจฉา ทำบุญทำทานเพื่อทำนุบำรุงศาสนา เพื่อขจัดความตระหนี่ในจิตใจให้หมดไป เพื่อลบล้างห นี้บาปเวรก ร ร ม

9. ไม่ขอชื่อเสี ยงลาภยศ พระพุทธะ พระโพธิสัตว์ ล้วนละทิ้งชื่อเสี ยงลาภยศ ในเมื่อพระองค์เองยังไม่ทรงปรารถนา แล้วจะประทานสิ่งเหล่านี้ให้เราได้อย่ างไร คนที่ขอแล้วได้ นั่นเป็นเพราะบุญเก่า แต่ชื่อเสี ยงลาภยศ ทำให้ผู้บำเพ็ญดี กลับดีแตกก็มากมาย

10. ไม่ขอให้ถูกห ว ยร ว ยแชร์ หากขอแล้วพระท่านให้ โลกนี้คงมีแต่คนร่ำร ว ย หากจะขอ จงขอให้ตนและผู้คน มีสติปัญญาในการแยกแยะถูกผิ ดดีชั่ ว ขอให้มีความเมตต าต่อตนเอง และสรรพชีวิต อย่ าได้เบียดเบียนต่อ กันเลย ขอให้มีความหาญกล้าในการทำความดี เอาชนะจิตใจใฝ่ต่ำ ที่จะก่อ ก ร ร มชั่ วให้ทั้งตนและผู้คนเดือ ดร้อน เช่นนี้จะดีกว่า

ต่อไปเวลาไปไหว้พระหรือขอพร ก็ลองนำไปปฏิบัติกันดูได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การไหว้พระทำบุญ เป็นเรื่องความเชื่อ ที่ทำเพื่อความสบายใจ หากเราทำแล้วสบายใจก็เพียงพอแล้ว

error: Content is protected !!