Connect with us

Fashion

10จังหวัด ในประเทศไทย

#เรามาดูเรื่องราวของ “โควิ ด” กัน

  • โร คที่อยู่ในบ้านเมือง                           ถ้าจะพูดเถึงบ้านเมืองเราในตอนนี้ หลายๆสิ่งที่ทำให้หลายๆคนหรือว่าคนทั้งประเทศวิตกกังวลมากที่ที่สุด ก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโร คที่กำลังแพ ร่ระบ าดอยู่ในตอนนี้นั่นเอง เพราะในบ้านเมืองของเรานั้นมีหลายเชื้อชาติ หลายภาษารวมอยู่ด้วยกันในแต่ละที่ ทำให้ไม่รู้ว่าโร คระบาดนี้จะมาถึงตัวของเราเมื่อไหร่ จึงทำได้แค่เพียงป้องกันตัวเองให้ดีเท่านั้น

กระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ปฏิบัติหน้าที่ รองอธิบดีกรมควบคุมโร ค กล่าวว่า พื้นที่เป้าหมายการฉี ดในระยะเร่งด่วน ช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย. 2564 จะกระจายใน 10 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ที่มีการพบการติ ดเชื้ อต่อเนื่อง

โดยจะให้บริการในสถานพยาบาลที่มีแพทย์และห้องฉุกเฉินทั้งรัฐและเอกชน โดยจำแนกได้ดังนี้

1.สมุทรสาคร 8.2 แสนโดส จำนวน 4.1 แสนคน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 8,000 คน เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสั มผั สผู้ป่ วย 6,000 คน ผู้ที่มีโร คประจำตัว 36,000 คน ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 1.5 แสนคน และประชาชนทั่วไปและแรงงาน 2.1 แสนคน

2.กรุงเทพฯ 8 แสนโดส จำนวน 4 แสนคน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 32,000 คน เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสั มผั สผู้ป่ว ย 8,000 คน ผู้ที่มีโร คประจำตัว 1 แสนคน ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 1 แสนคน และประชาชนทั่วไปและแรงงาน 1.6 แสนคน

3.นนทบุรี 26,000 โดส จำนวน 13,000 คน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 9,000 คน เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสั มผั สผู้ป่ วย 4,000 คน

4.ปทุมธานี 26,000 โดส จำนวน 13,000 คน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 9,000 คน เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสั มผั สผู้ป่ วย 4,000 คน

5.สมุทรปราการ 28,000 โดส จำนวน 14,000 คน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 9,000 คน เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสั มผั สผู้ป่ว ย 5,000 คน

6.ระยอง 18,000 โดส จำนวน 9,000 คน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 5,000 คน เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสั มผั สผู้ป่ วย 4,000 คน

7.ชลบุรี 28,000 โดส จำนวน 14,000 คน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 10,000 คน เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสั มผั สผู้ป่ วย 4,000 คน

8.จันทบุรี 16,000 โดส จำนวน 8,000 คน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 6,000 คน เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสั มผั สผู้ป่ วย 2,000 คน

9.ตราด 12,000 โดส จำนวน 6,000 คน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 5,000 คน เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสั มผั สผู้ป่ วย 1,000 คน

10.ตาก 1.6 แสนโดส จำนวน 80,000 คน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 8,000 คน เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสั มผั สผู้ป่ วย 2,000 คน ผู้ที่มีโร คประจำตัว 10,000 คน ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 10,000 คน และประชาชนทั่วไปและแรงงาน 50,000 คน

รวมทั้งสิ้น 1,934,000 โดส จำนวน 967,000 คน ส่วนอีก 66,000 โดส สำหรับ 33,000 คนนั้นจะสำรองไว้เผื่อมีพื้นที่อื่นร ะบาดเกิดขึ้น โดยจะให้กับพื้นที่ที่อยู่โดยรอบพื้นที่ระบาดเพื่อเป็นการสกัดวงการแพ ร่เชื้ อ

อย่างไรก็ตาม แผนการกระจายวั คซี นโค วิ ด-19 จำนวน 2 ล้านโดส ที่จะเข้ามาในประเทศไทย สามารถปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นได้ตามสถา นกา รณ์ ณ ช่วงเวลานั้น

เรียบเรียงโดย                    igdara

error: Content is protected !!