สมัครง่ายธ.กสิกร ให้ยืมสูงสุด6เท่า

สมัครง่ายให้ยืมสูงสุด 6 เท่า

  • โดยคุณสมบัติสัญชาติไทยอายุ 20 ปีขึ้นไป                   อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปีต้องมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป โดยท่านที่ต้องการยืมต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้วมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือเอกสาร

 

 

 

ประกอบการสมัคร เอกสารแสดงตัวตน สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย

ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ..ณ วันสมัคร กรณีเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล

เอกสารแสดงรายได้ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งสลิปเงินเดือน 1 เดือน อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน หรือตัวอย่างสลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน หรือ

ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน เอกสาร 50 ทวิ ปี..


กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 

Statement ย้อนหลัง 6 เดือน กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชีสำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณีโบนัส อายุไม่เกิน 12 เดือน

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *